ROZDELENIE OBRAZOVKY

   Obrazovka je spravidla rozdelená na tri, alebo štyri časti. Pre jednoduchosť si ich symbolicky označíme:

LIST: Je to vždy okno v hornej časti obrazovky a je venované listingu pacientov, liekov, diagnóz, účinných látok,... V tomto okne sa pohybujeme pomocou bežných kurzorových kláves (šípky, PgDn, PgUp,...). Ak sme v ľubovoľnom listingu, v spodnom rámčeku tohto listingu sa zobrazuje dvojica čísel oddelených lomítkom. Napr. 18/66 znamená, že stojíme na 18 zo 66 vyhovujúcich riadkov. Ak je v danom okne prístupné inkrementálne vyhľadávanie, potom môžme listovať nielen pomocou špiek, ale i tak, že postupne zadávame písmená (bez diakritiky) a systém sa postupne nastavuje na riadok, ktorý zadanej postupnosti   znakov vyhovuje. Súčasne sa tieto znaky zobrazujú v spodnej časti rámčeka. Dlhšie pípnutie a to, že sa stlačený znak v rámčeku nezobrazí znamená, že riadok so zodpovedajúcim textom neexistuje.

INFO: Ak toto okno obrazovky existuje, je v jej dolnej časti. Používa sa na zobrazenie podrobnejšej informácie o lieku, diagnóze, terapii,... Veľkosť informácie môže presiahnúť veľkosť okna. Ak sa chceme do tohto okna dostať použijeme klávesu TAB. Potom v ňom možno listovať šípkami, PgDn, PgUp,... Okno opustíme klávesou TAB, alebo ESC.

INF1: Jeden riadok s rýchlou informáciou (spravidla bežné stručné dávkovanie). Ak existuje, je umiestnený na spodnej časti obrazovky, ako predposledný riadok. Je farebne odlíšený.

KLUC: Jeden riadok, ktorý obsahuje zoznam horúcich kláves (kľúčov) a ich stav. Ak existuje, je posledným riadkom na obrazovke.

 

 

ZOZNAM PACIENTOV

    Je to pomocný zoznam (LIST), kde si môžeme (a nemusíme) evidovať karty rôznych pacientov. Do karty konkrétneho pacienta sa dostaneme  pomocou klávesy F9. Ak v zozname pacientov vyplníme rodné číslo (rc), alebo meno pacienta ostane obsah karty zapämataný i po odchode z programu AESCULAP. Ak je vyplnené rodné číslo, použije sa pre stanovenie veku a pohlavia pacienta pre účely výpočtu tych upozornení a kontraindikácii, ktoré sú na veku a pohlaví závislé. Môžme sa rozhodnúť, či pri odštartovaní programu chceme skočiť do zoznamu pacientov, do naposledy vyplnenej, prípadne do vyprázdnenej karty pacienta, priamo do zoznamu liekov,...

 

 

KARTA PACIENTA

 

   Karta pacienta obsahuje okná LIST, INFO, INF1 a KLUC.  LIST slúži na zadávanie liekov, diagnóz a prípadne i poznámkových riadkov. Všetky riadky v okne LIST sú rovnocenné. INFO poskytuje podrobnejšie informácie o liekoch alebo diagnózach. Systém priebežne kontroluje vzťah medzi zadávanými liekmi a diagnózami a informuje nás o interakciách, kontraindikáciách a prípadných upozorneniach.

- V liekovom riadku môžu byť prípravky z podskupín:

     Liek

     Homeopatikum

     Zdravotnícky materiál

     paraFarmakum

     Surovina

     Veterinárim

     položka Receptára (IVL)

 - V diagnózovom riadku je diagnóza pacienta

 - Poznámkový riadok začína bodkočiarkou a môže obsahovať ľubovoľný text

 

 

LIEKOVÝ RIADOK:

   To s ktorými podskupinami databázy liekov chceme štandardne pracovať, si môžme nastaviť v konfigurácii. Aktuálne nastavenie sa nám zobrazuje v riadku KLUC tak, že príslušná skratka (Lie Hom Zdm pFa Sur Vet Rec) je celá červeno zafarbená ak je práca s príslušnou podskupinou zapnutá. Ak je zafarbené len veľké písmeno podskupiny, je práca s ňou vypnutá.

- ak chceme trvalú zmenu v nastavení podskupín, musíme ju zadať v konfigurácii (F4).

- ak máme nastavené povedzme iba lieky a výnimočne si želáme pozrieť i homeopatiká, môžme stlačiť ALT+H a vybrať si kritérium podľa ktorého budeme vyhľadávať.

- ak chceme nastaviť homeopatiká tak, aby toto nastavenie platilo až do ďalšej zmeny, alebo do ukončenia programu, stlačíme ALT+H dvakrát za sebou.

 Vyplnenie liekoveho riadku:

a/ stlačíme kombináciu kláves ALT+L (ALT+H, ALT+Z,...) a v ponuke vyberieme podľa akého kritéria chceme vyberať. Potom upresníme výber a nakoniec z ponuky vyberieme konkrétny liek, homeopatikum,...

 

Príklad:

         1/ ALT+L

         2/ Liek podľa výrobcu

         3/ Napíšeme niekoľko prvých písmen zo slova slovakofarma (nastavíme sa na príslušný riadok, môžeme si samozrejme pomôcť kurzorovými klávesami)  a potvrdíme klávesou ENTER.

         4/ Je ponúknutý zoznam liekov výrobcu SLOVAKOFARMA

         5/ Napíšeme niekoľko prvých písmen zo slova celaskon (nastavíme sa na príslušný riadok, môžeme si samozrejme pomôcť kurzorovými klávesami) a potvrdíme klávesou ENTER

 

       Príklad:

         1/ ALT+L

         2/ Liek podľa názvu

         3/ Napíšeme niekoľko prvých písmen zo slova celaskon (nastavíme sa na príslušný riadok, môžeme si samozrejme pomôcť kurzorovými klávesami) a potvrdíme klávesou ENTER

    b/ do riadku zadáme niekoľko prvých písmen názvu lieku ak je to potrebné, upresníme a kurzorovými klávesami sa nastavíme presne na požadovaný liek, potvrdíme klávesou ENTER

    c/ do riadku zadáme čiselný kód lieku, potvrdíme klávesou ENTER

    d/ do riadku zadáme otáznik, ponúkne sa nám listing liekov napísaním niekoľkých prvých písmen názvu lieku, prípadne kurzorovými klávesami sa nastavíme presne na požadovaný liek, potvrdíme klávesou ENTER

    e/ do riadku zadáme kľúčové slovo medzeru alebo znak = a hodnotu, pričom na veľkosti písmen nezáleží. Kľúčové slová a ich význam:

         NAZ              lieky podľa názvu

         NAZOV            lieky podľa názvu

         KOD              liek  podľa kódu

         ULA alebo ULAT   lieky podľa účinnej látky

         FSK alebo FSKUP  lieky podľa farmakologickej skupiny

         ATC alebo NGN    lieky podľa ATC (NGN) skupiny

         ATZ              obdoba ATC pre Zdm

         LFO              lieky podľa liekovej formy

         ZAS              lieky podľa zástupcu

         VYR              lieky podľa výrobcu

         ZEM              lieky podľa krajiny výrobcu

 

       Príklady:

       celas            lieky s názvom začínajúcim na 'CELAS'

       naz CELASKON     lieky s názvom začínajúcim na 'CELASKON'

       nazov=alnago     lieky s názvom začínajúcim na 'ALNAGO'

       kod=11           liek s kódom 11 (ACYLPYRÍN)

       25               liek s kódom 25 (ALNAGON)

       Ula coffein      lieky s obsahom kofeinu

       fsk=ABIOT        antibiotiká

       ATC=N            lieky s ATC skupinou N... (nervový systém)

       lfo tbl          tablety

       vyr slo          lieky vyrobené SLOVAKOFARMOU

       zem=sk           lieky vyrobené na SLOVENSKU

 

 

DIAGNOZOVÝ RIADOK:

a/ stlačíme kombináciu kláves ALT+G  (ako diaGnóza) a v ponuke vyberieme podľa akého kritéria chceme vyberať diagnózu. Potom vyberieme buď priamo diagnózu, alebo ešte predtým slovo, ktoré sa v diagnóze vyskytuje.

 

       Príklad:

         1/ ALT+G

         2/ Diagnóza podľa registra

         3/ Napíšeme niekoľko prvých písmen zo slova arytmia (nastavíme sa na príslušný riadok, môžeme si samozrejme pomôcť kurzorovými klávesami) a potvrdíme klávesou ENTER

         4/ Je ponúknutý zoznam diagnóz, ktoré obsahujú slovo ARYTMIA. Buď sa hľadaná diagnóza v zozname vyskytuje a my ju potvrdíme, alebo pokračujeme bodom 5.

         5/ Systém nám ponúkol napr. I49.9 (Bližšie neurčená srdcová arytmia) a my si chceme prezrieť všetky diagnózy I49 i keď neobsahujú slovo ARYTMIA. Dosiahneme to stlačením CTRL+ENTER.

    b/ do riadku zadáme kód diagnózy, potvrdíme klávesou ENTER

    c/ do riadku zadáme kľúčové slovo medzeru alebo znak = a hodnotu, pričom na veľkosti písmen nezáleží. Kľúčové slová a ich význam:

         DG alebo DGN     diagnózy podľa názvu

         CDGN             diagnózy podľa kódu

 

       Príklady:

       i11              diagnózy s kódom 'I11'

       I49.9            diagnóza s kódom 'I49.9'

       dg ARYT          diagnózy obsahujúce výraz 'ARYT'

       DGN=HYPERTEN     diagnózy obsahujúce výraz 'HYPERTEN'

       cdgn I11         diagnózy s kódom 'I11'

 

POZNÁMKOVÝ RIADOK:

   Poznámkový riadok je každý riadok začínajúci znakom bodkočiarka. Ak bodkočiarku vsunieme pred prvý platný (neprázdny) znak v riadku, (aj v už existujúcom liekovom, alebo diagnózovom), zmení sa tento riadok na poznámkový.

 

POZNÁMKY K ZOZNAMU LIEKOV

   Listing liekov sa vyznačuje okrem iného tým, že môže byť nastavený tak, aby boli vybrané lieky ofarbené na červeno. (spravidla ide o slovenské lieky, ale pri vybraných inštaláciách to môže byť inak) Takto označené lieky sa pri vyhľadávaní alternatív, alebo pri návrhu terapie (ak existujú) zobrazia prednostne. Ostatné lieky sa vtedy zobrazia až po stlačení hviezdičky). Ak lieky hľadáme pomocou ATC skupín, farmakolog. skupín, liekových foriem, účinných látok,...),   potom i v týchto zoznamoch je vždy príslušná ATC skupina,... zobrazí farebne, ak obsahuje aspoň jeden ofarbený liek.

 

 

LISTOVANIE V ZOZNAME LIEKOV

   Vždy, keď stojíme na nejakom lieku, obrazovka obsahuje okná LIST, INFO, INF1 a KLUC. Treba upozorniť, že listing v ZOZNAME LIEKOV a listing v ALTERNATÍVNYCH LIEKOCH sa na seba veľmi podobajú, ale niektoré vlastnosti sú pre oba listingy špecifické. Rozoznáme ich napr. podľa riadku KLUC:

   - pri Listingu liekov ... Lie Hom Zdm pFa Sur Vet Rec            ...

   - pri Alternatívach   ... Vset Cest Form    +atc -atc  VYBR*vset ...

 

   a/ v okne LIST sú zobrazené lieky, homeopatiká,...

         Kod     Kód lieku

         Nazov   Názov lieku

         Lfo     Lieková forma

         Vyr     Výrobca

         Zem     Zem výrobcu

         Atc     Atc skupina

         Fsk     Farmakologická skupina

         Rx      Spôsob úhrady

         Ucena   Úhrada poisťovňou

         Dcena   Doplatok pacienta

 

         Medzi kódom a názvom lieku môže byť značka:

           * ak ide o preferovaný liek (doporučený poisťovňou)

           # ak ide o položku receptára IVL

           . ak ide o parafarmakum

         Riadok môže byť zafarbený na červeno, ak ide o domáci prípravok (alebo prípravok vybraných firiem,...)

 

   b/ v okne INFO je rozširujúca informácia o lieku. Spravidla to býva kapitola 'GLB' (viď. ČLÁNOK o LIEKU). Obsah tohto okna je možné nastaviť v konfigurácii (F4)

   c/ v riadku INF1 je jednoriadková informácia. Spravidla to býva kapitola 'Dav' (viď. ČLÁNOK o LIEKU). Obsah tohto riadku je možné nastaviť v konfigurácii (F4)

   d/ v riadku KLUC sú horúce klávesy:

      Lie ... (ALT+L)

      Hom ... (ALT+H)

                  

      Rec ... (ALT+R)  pomocou ktorých je možné priamo pri listovaní rozširovať alebo zužovať rozsah listingu o príslušné podskupiny

      Itr ... (ALT+I)  výpočet všetkých interakcií, ktoré systém pri danom prípravku dokáže vypočítať

      Kin ... (ALT+K)  výpočet všetkých kontraindikovaných diagnóz ktoré systém k danému prípravku dokáže vypočítať

      alT ... (ALT+T)  ponuka alternatív k danému prípravku

      Oin ... (ALT+O)  odborná informácia k danému prípravku

                        

 

LISTOVANIE V ALTERNATÍVNYCH LIEKOCH

   Vždy, keď v programe stojíme na lieku, máme možnosť stlačiť klávesu ALT+T a program nám ponúkne alternatívy k lieku na ktorom sme stáli. Všetko vyzerá skoro ako keby išlo o bežný listing liekov, sú tu však isté odlišnosti. V riadku KLUC sa zobrazia iné horúce klávesy:

   - pri Listingu liekov ... Lie Hom Zdm pFa Sur Vet Rec         ...

   - pri Alternatívach   ... vse Cst Frm    +atc -atc  VYBR*vset ...

 

   a/ Nemôžme teda rozširovať a zužovať výber pomocou ALT+L, ALT+H,...

   b/ Každý liek na ktorom stojíme je charakterizovaný cestou podania (P.O., Loc.,...) a liekovou formou (pre účely vyhľadávania alternatív sú obdobné liekové formy združené, teda napr. TBL, DRG, CPS,... sa javia ako zhodné a.p.). V konfigurácii je možné nastaviť, ktoré z týchto dvoch filtrov majú byť štandardne zapnuté, alebo vypnuté. Ak sa príslušný filter vypne, nebude sa na rozdielnosť 'cesty podania', alebo 'liekovej formy' prihliadať. Priamo pri listingu môžme tieto filtre zapnúť alebo zrušiť pomocou ALT+C (zmení stav filtra 'cesta podania'), ALT+F (zmení stav filtra 'liekovú forma') a ALT+V (ak je hociktorý z filtrov zapnutý, vypne oba filtre a zobrazí sa VŠETKO bez ohľadu na 'cestu podania' a 'liekovú formu', ak sú oba filtre vypnuté zapne ich). V prípade, že pri voľbe alternatívy sme stáli na prípravku, ktorý nemal 'cestu podania', alebo 'liekovú formu' zadefinovanú, príslušný horúci kľúč sa nezobrazí.

   c/ Alternatívu je možné vyhľadať len u prípravkov, ktoré majú vyplnený stĺpec ATC (u Zdm ATZ). Ak sú na obrazovke alternatívy napr. s ATC=R03DC01 a stlačíme klávesu 'mínus', zúži sa hľadaná skupina na ATC=R03DC (zároveň sa rozšíri hľadaná skupina liekov), po ďalšom stlačení na ATC=R03D, atď. Opačne po stlačení klávesy 'plus' sa bude postupne rozširovať ATC skupina (a zužovať výber liekov). Ak stojíme na Zdravotníckej pomôcke, bude obdobný proces prebiehať s parametrom ATZ. Zároveň po stlačení klávesy  'plus' alebo 'mínus' sa zmení obsah okna INFO tak, aby sme boli  informovní, v akých hodnotách ATC (ATZ) sa pohybujeme. Prepínanie medzi dvoma druhmi informácie v okne INFO je možné dosiahnuť okrem kláves 'plus' alebo 'mínus' klávesou ALT+E (zmEn zobrazenie v okne INFO).

   d/ Pri vyhľadávaní alternatív sa vyhľadajú najskôr také alternatívy, ktoré sú zafarbené na červeno (domáci prípravok, alebo prípravok vybraných firiem,...).  Ak sa nájde aspoň jeden takýto prípravok zobrazia sa len červené prípravky a v riadku KLUC sa zobrazí VYBR*vset. Znamená to, že sú zobrazené len VYBRANÉ (zafarbené) prípravky. Ak sa táto možnosť v riadku KLUC nezobrazí, znamená to, že iné, ako zafarbené prípravky (po prípadnom zohľadnení 'cesty podania' a 'liekovej formy') neexistujú. Ak existujú, po stlačení 'hviezdičky' sa zobrazia všetky zodpovedajúce prípravky. V riadku KLUC sa zobrazenie zmení na vybr*VSET. Hviezdička teda funguje ako prepínač FAREBNÝ VYBER/VŠETKO.

 

 

LISTOVANIE V ZOZNAME DIAGNOZ

   Vždy, keď stojíme na nejakej diagnóze, obrazovka obsahuje LIST, INFO a KLUC.

    a/ v okne LIST sú zobrazené diagnózy.

         Cdgn    Číselný kód diagnózy

         Dg      Názov diagnózy

         Fts     Farmakoterapeutická štatistika

                 Vznikla spracovaním 1.500.000 receptov, pričom sa zistilo, že ak sa na recepte vyskytla istá diagnóza, potom v fts % sa na tomto recepte vyskytol prípravok s obsahom tej-ktorej účinnej látky. Nie je to teda žiaden návod, je to odpoveď na otázky, ako túto diagnózu riešia iní.

   b/ v okne INFO je zatiaľ len názov diagnózy, v spolupráci s ÚZIŠ sa pripravuje úplný prepis informácii z MKCH-10, ako rozširujúca informácia o diagnóze.

   c/ v riadku KLUC sú horúce klávesy:

   Kin ... (ALT+K)  výpočet všetkých kontraindikovaných prípravkov ktoré systém k danej diagnóze dokáže vypočítať

    alT ... (ALT+T)  ponuka terapie k danej diagnóze

 

 

LISTOVANIE V PONUKE TERAPIE

  

    Vždy, keď v programe stojíme na diagnóze, máme možnosť stlačiť klávesu ALT+T a program nám ponúkne terapiu k diagnóze, na ktorej sme stáli. Ak sme stáli na diagnóze, ku ktorej bola spracovaná 'fts' (farmakoterapeutická štatistika), zobrazia sa ATC skupiny s popisom a frekvenciou predpisovania. Ak takáto štatistika spracovaná nebola, ale štatistika k nadradenej diagnóze je k dispozícii (napr. štatistika pre K11.3 nie je, ale pre K11 je), zobrazí sa štatistika k takejto 'nadradenej' diagnóze. Pripravuje sa revízia hlavnými odborníkmi vrátane ich komentára v okne INFO. Ak potvrdíme niektorú z ponúknutých ATC kupín, zobrazí sa zoznam liekov so všetkými vlastnosťami listingu ALTERNATÍVNYCH LIEKOV.

 

 

LISTOVANIE V INFORMÁCIÁCH PRE UŽÍVATEĽA

    Tento listing je prístupný prakticky z každého miesta programu pomocou stlačenia horúcej klávesy F5. Tu sa zobrazujú najrôznejšie informácie pre užívateľa, spravidla sú to aktuálne oznamy pochádzajúce od výrobcov a distribútorov.

 

 

KONFIGURÁCIA PROGRAMU

    Konfiguráciu programu môžme vykonať po stlačení klávesy F4 v karte pacienta. Obrazovka je rozdelená na dve časti. V hornej sú vymenované parametre a hodnoty, ktoré sú pre jednotlivé parametre povolené. Dolná časť obrazovky slúži na zadávanie konfiguračných hodnôt. Konfiguračné hodnoty pre program, ktorý spúšťame priamo ako samostatný  modul (AESCULAP.EXE) a hodnoty pre program pripojený (prilinkovaný) k inej aplikácii (napr. lekársky program AMBULANCIA) sú na sebe nezávislé a nastavujú sa samostatne.

 

 1/ Pri výpočtoch interakcií, kontraindikácií a upozornení sa uplatnia tie druhy vypočtov, ktoré uvedieme v riadkoch 'Aktivn:' a 'Pasivn:'. Každý druh výpočtu je definovaný jedným písmenom. Veľké písmeno vždy označuje dôležitejší vzťah, malé menej dôležitý. Každému vzťahu je priradené len jedno písmeno, napr:

      I je absolútna interakcia

      i    relatívna interakcia

      K    absolútna kontraindikácia

      O    upozornenie na zmenu dávkovania pri chorobe - doležité

      o    upozornenie na zmenu dávkovania pri chorobe

    Tieto písmená uvádzame oddelené čiarkami, napr:

      Aktivn: I,K,G

      Pasivn: I,i,k,g

    Pri takejto definícii sa budú počítať:

      AKTÍVNE  - Absolútne interakcie

               - Absolútne kontraindikácie

               - Dôležité upozornenia pri gravidite

      PASÍVNE  - Absolútne interakcie

               - Relatívtne interakcie

               - Relatívtne kontraindikácie

               - Upozornenia pri gravidite

      AKTÍVNY výpočet znamená, že po zadaní lieku, alebo diagnózy sa okamžite uskutoční výpočet a ak je výsledok pozitívny ihneď sa zobrazí na monitore.

      PASÍVNY výpočet rovnako uskutoční výpočet a prípadny pozitívny výsledok zapíše do súboru. Počítač pípne, aby nás upozornil na túto udalosť a na monitore sa v titulnom riadku zobrazí nápis Pas=F3. Výsledok sa v tomto prípade zobrazí až po stlačení klávesy F3.

 2/ Ak hľadáme alternatívny liek, môžme požadovať, aby nám boli ponúkané

    - Všetky lieky s rovnakou ATC skupinou, potom AltFlt (Alternatívny filter) ponecháme prázdny.

    - Iba tie lieky, ktoré majú rovnakú cestu podania (P.O., LOC.,...) potom vyplníme .................................. AltFlt: Cst

    - Iba tie lieky, ktoré majú rovnakú liekovú formu (pričom TBL, DRG, CPS,... atď. sa v tomto prípade považujú pre tento prípad za ekvivalenty), potom vyplníme ................. AltFlt: Frm

    - Len leky s rovnakou ATC skupinou, cestou podania i formou, potom treba hodnotu nastaviť .......................... AltFlt: Cst,Frm

    Na veľkosti písmen v tomto prípade nezáleží. Ak tento riadok nevyplníte správne, ostane prázdny. Spôsob nastavenia v konfigurácii ovplyvní len stav po naštartovaní programu. Priamo v programe toto nastavenie možno dočasne meniť pomocou horúcich kláves ALT+S, ALT+F.

 3/ V riadku KodTxt nastavujeme kódovanie výstupov na obrazovke a kódovanie textových súborov. Je potrebné, aby bolo zosúladené s národným prostredím, ktoré je na vašom počítači.

      LAT je kódovanie LATIN2 (spravidla v prostredí WINDOWS)

      KAM je kódovanie bratov KAMENICKÝCH

      ASC je bez diakritiky

      WIN je kódová stránka 1250, ktorú zrejme nevyužijete

    V riadku KodTxt smie byť len jedna z uvedených možností. Ak tento riadok nevyplníte správne, použije sa LAT.

 4/ Databáza v systéme obsahuje:

      Lie ... lieky

      Hom ... homeopatiká

      Zdm ... zdravotnícky materiál

      pFa ... parafarmaceutiká

      Sur ... farmaceutické suroviny

      Vet ... veterináriá

      Rec ... receptár IPL

    Do zoznamu v riadku Zobraz: napíšeme zoznam tých položiek databázy, ktoré chceme štandardne používať. Na veľkosti písmen nezáleží. Spôsob nastavenia v konfigurácii ovplyvní len stav po naštartovaní programu. Priamo v programe toto nastavenie možno dočasne meniť pomocou jedného, alebo dvojitého stlačenia horúcich kláves ALT+L, ALT+H, ALT+Z, ALT+F, ALT+S, ALT+V, ALT+R.

 5/ Ak stojíme na lieku,

     v okne   INFO sa zobrazujú 'aktuálne informácie o lieku'. To, aké to majú byť informácie a v akom poradí sa majú zobrazovať môžme zadefinovať v riadku AktInf.

    v riadku INF1 sa zobrazí kapitola ktorú uvedieme do kolónky LinInf

 

    Po stlačení ALT+O sa nám na celej obrazovke zobrazí 'odborná informácia o lieku'. čo má byť predmetom tejto informácie zadefinujeme v riadku OdbInf. V oboch prípadoch ide o zoznam kapitol oddelený čiarkami. V tomto prípade sa musí dodržať veľkosť písmen.

       Glb .... globálna informácia - výber najdôležitejších informácií ktorý je naformátovaný tak, aby podstatná časť kapitoly bola priamo viditeľná v okne

       INFO (Viď. GLOBÁLNA INFORMÁCIA O LIEKU)

      Dav .... bežné, stručné dávkovanie

               Pri zdravotníckych pomôckach je tu uvedený veľmi stručný popis pravidiel predpisovania. Sú v ňom použité skratky:

                       uI úplná inkontinencia

                       cI čiastočná inkontinencia

                       dN deti a nezaopatrení

                       kL konvenčná liečba

                       iL intenzifikovaná liečba

                       jS jednodielny systém

                       dS dvojdielny systém

      Ula .... zoznam účinných látok bez udania množstva

      Upo .... upozornenia pri užívaní (gravidita,...)

      Naz .... skrátený názov prípravku (je súčasťou Glb)

      Nzv .... úplný názov prípravku a doplnok názvu

      Kpt .... zoznam kapitol, ktoré sú k dispozícii pri danom lieku

      Dpt .... rôzne doplňujúce texty

 

      CHA .... charakreristika prípravku

      IOB .... indikačné obmedzenia

      POP .... popis prípravku

      ULA .... účinné látky s uvedením množstva

      PLA .... pomocné látky

      DAV .... dávkovanie

      IND .... indikácie

      KID .... kontraindikácie

      ITR .... interakcie

      NUL .... nežiadúce účinky

      SKL .... skladovanie

      PRD .... predávkovanie

      TXT .... rôzne informačné texty (akcie,...)

 

       V zásade môžme do riadkov AktInf i OdbInf vložiť hoci všetky uvedené kapitoly a to v ľubovoľnom poradí. Treba si však uvedomiť, že to čo uvedieme v riadku AktInf sa bude pripravovať po každom pohybe v listingu liekov, aby sme to mali vždy k dispozícii, ale to čo uvedieme v riadku OdbInf sa bude vytvárať len vtedy, keď stlačíme ALT+O. Kapitolky, ktoré majú veľké len prvé písmeno (prvé dve skupiny) sa vytvárajú oveľa rýchlejšie, ako tie, ktoré sú celé zapísané veľkými písmenami (tretia skupina). Doporučujeme napr:

    LinInf: Dav

    AktInf: Glb,Naz,Upo

    OdbInf: Naz,Glb,Upo,CHA,IOB,POP,ULA,PLA,DAV,Dav,IND,KID,ITR,NUL,SKL,PRD

 

 

GLOBÁLNA INFORMÁCIA O LIEKU

 

 --------------------------------------------------------------------------

 99999C SKRÁTENÝ_NÁZOV_LIEKU    TBL RET OPIIA1_{S}                  60x60mg

                                                          OmamnáLátkaSkup 2

 ZAS: Skratka, adresa a telefón zástupcu pre daný liek    LEKÁREŇ  :  12.0ţ       

 VYR: Skratka a názov výrobcu lieku                       DDD[g   ]:   0.10

 ZEM: Skratka krajiny a krajina výrobcu                   DDD/BAL  :  36.00

 PrP: CHI,INT,io                                         výbežný prípravokţ

 

 N02AA01      morphinum                                     PCENA:  3342.00

 N02AA        Prírodne ópiove alkaloidy                     UCENA:  2581.20

 N02A         Analgetiká anodýna                            DCENA:   760.80

 N02          ANALGETIKÁ                                    TCENA:  2520.00

 N            NERVOVÝ SYSTÉM                                SCENA:     0.00

 ISK 65       Analgetiká - anodyna                          NCENA:  2859.00

                                                            VCENA:  2300.10

 TRH: RFPT       RV:    R

 EXP:  36m       PK:   31       regC: 65/9999/91-CS      EAN: 5012444039643

 TAX:            ES:  WHO       regD: 28.12.2001         COL: 3004 40 10  

 --------------------------------------------------------------------------

 1/ V prvom riadku je uvedený kód, identifikátor (C=Lie, A,B,D,..=Zdm,...),

    lieková forma farmakologická skupina, spôsob úhrady poisťovňou

      I plná úhrada poisťovňou

      S čiastočná úhrada poisťovňou

      N plná úhrada pacienta

      * podľa zvláštneho predpisu

    a veľkosť balenia.

 2/ V druhom riadku je informácia o zaradení medzi omamné a psychotropné

    látky. Ak sa manipulácia s takýmto prípravkom riadi Zákonom o omamných

    a psychotropných látkach, je táto informácia zvýraznená červenou farbou.

 3/ Údaje ZAS, VYR a ZEM nás informujú o výrobcovi lieku a o zastúpení

    tohto výrobcu v SR.

 4/ Ak je systém AESCULAP prepojený so skladom lekárne, v treťom riadku

    vpravo sa zobrazí nápis LEKÁREŇ: a aktuálne množstvo prípravku na

    sklade. Ak je toto množstvo nenulové, je informácia napísaná červeným

    písmom.

 5/ Na štvrtom a piatom riadku

    - ak ide o Lie je uvedená hodnota

        DDD     denná definovaná dávka

        DDD/BAL počet denných definovaných dávok v balení

    - ak ide o Zdm:

        DPH: DPH v %

        OSL: oslobodenie od DPH

        D:   maximálna obchodná prirážka distribútora v %

        L:   maximálna obchodná prirážka lekárne v %

 6/ Ak je prípravok preskripčne obmedzený, informácia o tom sa zobrazí

    červenou farbou vľavo v riadku PrP (preskripčné pravidlá).

 7/ V tom istom riadku vpravo sa zobrazí prípadná informácia o dostupnosti

    prípravku (napr. nie je na trhu, nevyrába sa, nedováža sa,...). Ak sa

    táto informácia zobrazí je zvýraznaná červenou farbou.

 8/ Potom nasleduje na ľavej strane rozpis štruktúry ATC (u Zdm ATZ),

    číselná a textová interpretácia indikačnej skupiny a na pravej strane

    sú uvedené ceny prípravku:

      PCENA maximálna predajná cena lekárne

      UCENA maximálna úhrada poisťovne

      DCENA maximálny doplatok pacienta

      TCENA trhová cena - cena spravidla nižšia, ako PCENA, ktorú

            deklaruje dovozca ako skutočnú predajnú cenu lekárne

      SCENA maximálna spoluúčasť pacienta, ak sa uplatnila TCENA

      NCENA maximálna nákupná cena lekárne

      VCENA maximálna výrobná (dovozná) cena definovaná MF SR

 9/ V spodnej časti sú uvedené rôzne parametre:

      TRH  charakteristika pr=itomnosti na trhu

           1. znak ŠÚKL ..... R  registrovaný v ŠÚKL

                              V  výnimka ŠÚKL

                              v  daná ziadosť o výnimku

                              *  nie je v databáze ŠÚKL

           2. znak MF SR .... F  je v databáze MF SR

                              f  pripravovaný na cenové konanie

                              *  nie je v databáze MF SR

           3. znak VsZP ..... P  prípravok preferovaný VZP

                              p  je v databáze VZP

                              *  nie je v databáze VZP

           4. znak TRH ...... T  prípravok je bežne na trhu

                              t  nie je na trhu

                              v  výbežný prípravok

                              *  zrušená výroba

                              x  individ.text v DOPT (TRH:) (bod 7)

      EXP  expirácia prípravku

      TAX  taxa laborum (u ATB sirupov)

      RV   Spôsob výdaja

             R na recept

             V na voľno

             H liek typu HOSPITAL

      PK   členenie na lieky, krvné deriváty,... pre ekonómov

      ES   esenciálny prípravok (WHO=podľa WHO, dop=doplnkový)

      regC registračné číslo ŠÚKL

      regD platnosť registrácie ŠÚKL do

      EAN  kód EAN

      COL  čislo colného sadzobníka

 

 

 

POPIS TYPOV IT, KI a UPOZORNENÍ

 K  .....  KONTRAINDIKÁCIA ABSOLÚTNA (DÔLEŽITÉ)

 k  .....  KONTRAINDIKÁCIA RELATÍVNA

 O  .....  ZMENA DÁVKOVANIA PRI OCHORENÍ (DÔLEŽITÉ)

 o  .....  ZMENA DÁVKOVANIA PRI OCHORENÍ

 G  .....  UPOZORNENIE PRI GRAVIDITE (DÔLEŽITÉ)

 g  .....  UPOZORNENIE PRI GRAVIDITE

 D  .....  UPOZORNENIE PRE DETSKÝ VEK (DÔLEŽITÉ)

 d  .....  UPOZORNENIE PRE DETSKÝ VEK

 U  .....  UPOZORNENIE (DÔLEŽITÉ)

 u  .....  UPOZORNENIE

 Z  .....  UŽÍVANIE OMAMNÝCH LÁTOK (DÔLEŽITÉ)

 z  .....  UŽÍVANIE OMAMNÝCH LÁTOK

 V  .....  UPOZORNENIE NA RIZIKOVÉ PRÁCE (DÔLEŽITÉ)

 v  .....  UPOZORNENIE NA RIZIKOVÉ PRÁCE

 I  .....  ABSOLÚTNA INTERAKCIA

 i  .....  RELATÍVNA INTERAKCIA

 P  .....  INTERAKCIA SO ZVÝŠENÍM ÚČINKU (DÔLEŽITÉ)

 p  .....  INTERAKCIA SO ZVÝŠENÍM ÚČINKU

 M  .....  INTERAKCIA SO ZNÍŽENÍM ÚČINKU (DÔLEŽITÉ)

 m  .....  INTERAKCIA SO ZNÍŽENÍM ÚČINKU